Không làm mà muốn ăn
1/9/2019 đi du lịch

5/9/2019 đến hẹn trả nợ

Không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt...


0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post